Warunki handlowe

Postanowienia podstawowe

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej zwane „warunkami handlowymi”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i kolejnymi ustawy nr 89/2012 Dz.U., czeskiego Kodeksu Cywilnego (dalej zwanego „kodeksem cywilnym“) przez

XXX

REGON: 

z siedzibą: XXX

Dane kontaktowe:

email info@sarms.pl

tel. +

www.sarms.pl

(dalej zwany „sprzedającym”)  

 1. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności (dalej zwanej: „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.sarms.pl (dalej zwanego „sklepem internetowym”).
 2. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 3. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawarte w języku czeskim.

II. Informacje o produktach i cenach

 1. Informacje o produktach, w tym ceny poszczególnych produktów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych produktach w katalogu sklepu internetowego. Ceny produktów są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi opłatami i kosztami zwrotu produktów, jeśli produkty ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje produktów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.
 3. Produkty zawierające substancje SARM są przeznaczone wyłącznie do celów naukowych i badawczych i mogą być kupowane wyłącznie przez osoby powyżej 18 roku życia. Wszelkie informacje na tej stronie nie są instrukcjami, a jedynie powieleniem informacji z publicznie dostępnych źródeł.
 4. Wszelkie informacje w tym sklepie internetowym, które opisują skutki działania produktów, zarówno negatywne, jak i pozytywne, nie oznaczają, że SARM-y są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
 5. Wszystkie informacje dotyczące teoretycznego dawkowania dla mężczyzn i kobiet opublikowane w tym sklepie internetowym są hipotetyczne i nie należy ich traktować jako instrukcji do stosowania tych substancji.
 6. Kupujący gwarantuje i oświadcza, że ma związek (jako członek lub pracownik) z laboratorium, instytucją, uczelnią lub inną placówką związaną z badaniami naukowymi, co daje gwarancję, że zakupione produkty będą wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych.
 7. Kupujący oświadcza, że ​​nie będzie używał SARM-ów jako produktu leczniczego, leczniczej substancji czynnej, suplementu diety lub żywności, ani też nie będzie ich stosował w żaden inny sposób na ludziach lub zwierzętach, ale będzie prowadził nad nimi badania naukowe.
 8. Jeśli kupujący nie zastosuje się do powyższych punktów, Imperus Corp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie SARM-ów.
 9. Ewentualnych promocji cen zakupu produktów nie można łączyć, o ile sprzedający nie uzgodni z kupującym inaczej.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia produkty w następujący sposób:
 • poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru produktów, ilości sztuk produktów, sposobu płatności oraz dostawy.
 2. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego klikając przycisk Wyślij zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia zostaje wysłane pod adresem e-mail kupującego. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego wysłane pod adresem e-mail kupującego.
 4. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez kupującego, które wyśle pod adres e-mail sprzedającego podany w niniejszych warunkach handlowych.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu sprzedającego lub pod adresem e-mail sprzedającego podanym w niniejszych warunkach handlowych.
 6. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny produktów w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu produktów za ewidentnie nieprawidłową cenę, nawet jeśli kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła zmienioną ofertę kupującemu pod jego adresem e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowa propozycja umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie jej przyjęcia przez kupującego wysłane pod adresem e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Za pośrednictwem swojego konta klienta kupujący może dokonywać zamówień produktów. Kupujący może również zamawiać produkty bez dokonywania rejestracji.
 2. Podczas rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu produktów kupujący jest zobowiązany do podania danych prawidłowych i zgodnych z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu produktów sprzedający uważa za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony loginem użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania ze swojego konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków handlowych.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne całodobowo, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. Warunki płatności i dostawy produktów

 1. Cenę produktów oraz wszelkie koszty związane z dostawą produktów zgodnie z umową kupna kupujący może zapłacić w następujący sposób:
 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego nr XXX, prowadzony w Raiffeisenbank a.s.
 • kartą płatniczą
 • przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej
 • za pobraniem w gotówce przy przekazaniu produktów,
 •  gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punktach odbioru przesyłek
 1. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest do zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą produktów w uzgodnionej wysokości.
 2. W przypadku płacenia gotówką cena zakupu jest uiszczana przy odbiorze produktów. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę kupna musi być zapłacona w ciągu 2 dni od zawarcia umowy kupna.
 3. W przypadku uiszczania płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami właściwego dostawcy płatności internetowych.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest zaliczką.
 6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymaną płatność on-line u administratora podatkowego, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. Produkty dostarczane są kupującemu:
 • pod adresem wskazanym przez kupującego w zamówieniu
 • za pośrednictwem punktu odbioru przesyłek pod adresem punktu odbioru, który wybrał kupujący,
 1. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania produktów.
 2. Koszty dostawy produktów, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru produktów, określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia wysyłanego przez sprzedającego. Jeżeli sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnych wymagań kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.
 3. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia produktów na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, to kupujący jest zobowiązany do odebrania produktów w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczanie produktów lub dostarczenie w inny sposób niż określony w zamówieniu, to kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.
 4. Przy odbiorze przesyłki od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad musi o tym niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na ingerencję w przesyłkę, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest pod adresem e-mail kupującego. Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonych produktów.
 6. Prawo własności produktów przechodzi na kupującego poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy, najwcześniej jednak w momencie dokonania odbioru produktów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę produktów przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego tym samym naruszając postanowienia umowy kupna-sprzedaży.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna jako konsument, nie w ramach swojej działalności gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
 • od dnia odbioru towaru,
 • od dnia odebrania ostatniej dostawy produktów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów produktów lub dostawa w kilku częściach,
 • od dnia odebrania pierwszej dostawy produktów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzana dostawa produktów.
 1. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna: 
 • świadczenia usług, jeżeli zostały zrealizowane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • dostawy produktów lub świadczenia usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedającego i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • dostawy napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedającego,
 • dostawy produktów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawy produktów łatwo ulegających zepsuciu, a także produktów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami,
 • dostarczenia produktów w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie istnieje możliwość ich zwrotu,
 • dostawy nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone ich oryginalne opakowanie,
 • dostawy gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostawy treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 1. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w wyznaczonym terminie odstąpienia od umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna kupujący wyśle pod adresem e-mail lub adresem korespondencyjnym sprzedającego podanym w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkty sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem produktów sprzedającemu, nawet jeśli produktów ze względu na ich charakter nie można wysłać pocztą zwykłą.
 4. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki pieniężne, z wyjątkiem kosztów dostawy, które otrzymał od kupującego. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki sprzedający płatności otrzymał. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 5. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie przekaże mu produktów lub nie udowodni, że wysłał produkty do sprzedającego.
 6. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia z ceny kupna, do której zwrotu ma kupujący prawo, kosztów szkody wyrządzonej na produktach.
 7. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasu produktów, niedostępności produktów lub gdy producent, importer lub dostawca produktów wstrzymał produkcję lub import produktów. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie płatności, w tym koszty dostawy otrzymane od niego w ramach umowy kupna, w ten sam sposób, w który je otrzymał od kupującego lub w sposób określony przez kupującego.

VII. Prawa wynikające z wadliwej realizacji

 1. Sprzedający ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za to, że produkty są wolne od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedający ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za to, że w chwili odbioru produktów przez kupującego:
 • produkty mają właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku uzgodnień mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta lub takie, których kupujący oczekiwał ze względu na charakter produktów i na podstawie ich reklamy,
 • produkty nadają się do celu wskazanego przez sprzedającego lub do celu, do którego produkty tego rodzaju są zwykle używane,
 • produkty odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie została określona według uzgodnionej próbki lub wzoru,
 • produkty są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz
 • towar spełniają wymagania przepisów prawa.
 1. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że produkty były wadliwe w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy produktów sprzedanych po niższej cenie ze względu na wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia produktu spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, używanego produktu z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub noszenia, jaki miał produkt w momencie odbioru przez kupującego, lub wynika to z charakteru produktów.
 2. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedającego i zażądać:
 • wymiany na nowy produkt,
 • naprawy produktu,
 • odpowiedniej zniżki od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.
 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
 • jeżeli produkt ma istotną wadę,
 • jeżeli nie może prawidłowo używać produktu z powodu ponownego wystąpienia wady lub usterek po naprawie,
 • przy większej ilości wad produktu.
 1. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdej jego placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia kupującemu, kiedy skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także do potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia wykonania naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.
 2. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu niezbędnego do specjalistycznej oceny wady produktu, w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy załatwić niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, o ile sprzedający i kupujący nie ustalą dłuższego terminu. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu uważa się za poważne naruszenie umowy a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzyma oświadczenie woli kupującego (dotyczące skorzystania z prawa z tytułu wadliwej realizacji).
 3. Sprzedający informuje kupującego pisemnie o wyniku reklamacji.
 4. Prawo wynikające z wadliwej realizacji nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odbiorem przedmiotu, że przedmiot ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował powstanie wady.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 6. Kupującemu przysługuje możliwość wyboru sposobu reklamacji.
 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedającego.

VIII. Doręczanie

 1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pocztą elektroniczną.
 2. Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedającego pod adresem e-mail podanym w niniejszych warunkach. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję pod adresem e-mail podanym w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym regulowane są przez prawo Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że podlega on prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowienia § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie sklepu internetowego oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy i korzystać ze sklepu internetowego, lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego celem lub celem.
 5. Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 6. Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 7. Na życzenie sprzedający może przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie 21.9.2020

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.

Follow us on
social sites