Warunki ochrony danych osobowych

Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwaną: „RODO”) jest XXX

(zwany dalej: „administratorem”).

 1. Dane kontaktowe administratora

Adres: XXX

Email: info@sarms.pl

Telefon: +

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych znaków fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamości społecznej tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie wyznaczył/wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora: 
 3. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
 4. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu dostarczyłeś/aś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
 5. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach informatycznych w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora,
 • wysyłanie wiadomości handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Ze strony administratora nie jest realizowane/ jest realizowane automatyczne podejmowanie decyzji w rozumieniu art.22 RODO. Na takie przetwarzanie udzieliłeś/aś swojej wyraźnej zgody.
 2. Okres przechowywania danych
 3. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej niż…. lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.
 2. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
 3. Odbiorcami danych osobowych są osoby 
 • zajmujące się dostawą towarów / usługami / realizacją płatności na podstawie umowy,
 • zapewniające obsługę sklepu internetowego (Shoptet) oraz dostarczające innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczące usługi marketingowe.
 1. Administrator nie zamierza / zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (państw nie będących członkami UE) lub do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług poczty elektronicznej / usług chmurowych. 
 2. Twoje prawa
 3. Na warunkach określonych w RODO masz
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO oraz
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.
 1. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności…
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie przez formularz internetowy potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Akceptujesz niniejsze warunki udzielając zgody za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na jego stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te wchodzą w życie w dniu 21.9.2020.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.

Follow us on
social sites